Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen avger till föreningens årsmöte 17.01.2022 följande berättelse över verksamheten under perioden 01.11.2020-31.10.2021:

STYRELSEN:

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Styrelsens sammansättning år 2021:

Torbjörn WittingKommodor 2021

Carl-Gustav Wiklund2021-2023

Jan Störling2019-2021

Mikael Bergroth2019-2021

Ilkka Mäki2019-2021

Antti Pihlajamäki2020-2022

Suppleanter:

Kim Nyberg2021

Maria Indola2021

Peter Storbacka2021

Styrelsen har under året sammanträtt 10 gånger.

FUNKTIONÄRER:

På årsmötet 20.1.2021valdes för verksamhetsåret 2021 följande funktionärer:

Seglingsnämnden:Carl-Gustav Wiklund, ordförande

Tom Björndahl

Jukka Polso

Juniorsektionen:Ilkka Mäki, Juniorchef

Maria Indola

Jalmari Ahola

Antton Lukkarinen

Hamn-nämnden:Mikael Bergroth, Hamnkapten

Kim Nyberg

Tor-Erik Tuomisalo

Jan Lindell

Antti Pihlajamäki

Mätnings- och besiktningsnämnd

MätningEsko Hyyppä, ordförande

Bo-Erik Vikström

Tom Björndahl

BesiktningJussi Ruissalo, ordförande

Kim Nyberg

Andreas Kortell

Klubbmästare:Mikael Bergroth

Tom Björndahl, vice klubbmästare

Utfärdshamnkommitté:Antti Pihlajamäki

Jan Lindell

Johan Nyberg

Jussi Ruissalo

Prisdomare:Kjell Slotte

Carl-Gustav Wiklund

Ekonominämnd:Jan Störling, ordförande Skattmästare

Antti Pihlajamäki, Intendent

Utbildningsnämnd:Ilkka Mäki, ordförande

Johan Nyberg

Antti Pihlajamäki

Carl-Gustav Wiklund

Revisorer:Johan Djupsund, ordförande

Åsa Störling, suppleant

Valnämnd:Torbjörn Witting, ordförande

Frank Nyman

Thomas Slotte

FÖRTROENDE UPPDRAG OCH REPRESENTATION

Föreningen har under året varit representerad i förbund, sammanslutningar och klassorganisationer enligt följande:

BSSF, förbundets ordförande2021-2022Jan Jansson

BSSF, mellersta Finlands områdes ordförandeJohan Nyberg

BSSF, tävlingschef2022-2024Carl-Gustav Wiklund

BSSF, viceordförande båtsportskommitténTanja Risikko

BSSF, allmän mätningsmanEsko Hyyppä

BSSF, allmän besiktningsmanKim Nyberg

BSSF, allmän besiktningsmanKenneth Bäckström

BSSF, allmän besiktningsmanJussi Ruissalo

BSSF, allmän besiktningsmanJuha Vola

BSSF, allmän besiktningsmanAnderas Kortell

BSSF, IMS mätningsmanEsko Hyyppä

BSSF, E-jollar, IOD-95, 2,4 mRTom Björndahl

MEDLEMMAR

Medlemsregistret uppvisar den .12.2020 följande medlemsantal, jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år:

2021

2020

Hederskommodor

1

1

Hedersmedlemmar

4

4

Åldermän

147

111

Herrar

192

182

Damer

29

28

Juniorer

45

35

Nya åldermän

45

Medlemmar totalt

418

406

Under året har 40 nya medlemmar antagits, 19 herrar, 7 damer och 14 junior.

20 medlemmar har skrivit ut på grund av obetalda årsavgifter.

Av dem herrar 12 herrar, 4 damer, 4 juniorer.

Siffrorna går inte ihop för att vi har tagit bort avlidna åldermän, det har inte gjorts på några år.

Medlemsavgifter:

Enligt årsmötets beslut, har följande medlemsavgifter uppburits:

ÅrsavgiftInskr.avgift

Herrar 50 Euro0Euro

Damer50 Euro Euro

Juniorer8 Euro -

Åldersmän frivillig medlemsavgift 12,5 Euro

Ifall medlem flyttar från annan segelförening, eller i det fall att någon annan familjemedlem redan är medlem, faller inskrivningsavgiften bort.

En medlem som har fyllt 60 år före år 2013 och har varit betalande medlem i 30 år, tituleras ålderman och befrias från hela medlemsavgiften.

Åldersmännen kan erlägga en frivillig medlemsavgift (12,5 euro) som går till Finlands Seglarförbund och därmed få navigare tidningen, samt Finlands Seglarförbunds grupp olycksfalls försäkring som gäller under vistelse till sjöss samt när åldersmannen är funktionär under GSF:s tävlingar.

Medlemmar som fyller 60 år 2013 och senare tituleras åldermän men befrias inte från medlemsavgiften.

Under verksamhetsperioden har följande medlemmar avlidit

Åldermännen:

Bjon Nils-Ole

Lymy Maija

Slotte Jarl-Håkan

Wistbacka Dan

Tuomisalo Pirko

Styrelsen beklagar djupt förlusten av dessa medlemmar.

Seglingsverksamheten 2021

Under säsongen arrangerades sedvanliga veckoseglingar turvist med grannföreningen KP. Dessutom arrangerades följande tävlingar för Haj-båtar; Vår- och Höstöppen, Stadsmästerskap och Årskappsegling som inkluderade Haj Ranking.

Säsongens största arrangemang var Klassmästerskapet för Oslojollar. Tio jollar ställde upp, varav 8 glasfiber- och 2 träbåtar. Trots att Oslojollen har varit med i föreningens verksamhet, var dessa första mästerskapstävlingar för denna tidigare mycket populära tvåmans jollen. Segern i mästerskapet gick till arrangörsföreningens Peter och Kristina Holm. Silver gick till KP:s Elsa-Marella och Ilkka Luoto och brons till GSF:s Mikael Konow och Mathias Timgren som gast.

Bästa träbåt blev Tor-Erik och Kaija Tuomisalo som sjätte.

Siika-safari arrangerades som säsongavslutningstävling. Sex båtlag deltog i tävlingen. Segern gick till Haj-båten Aloha med Jukka Ahola, Markku Savolainen och Heikki Haimakainen KP. Andra blev Haj-båten Felix med Jouni Ristiluoma, Ilkka Luoto och Ari-Pekka Siirilä, också fån KP. Tredje och bästa GSF båt blev Johan Nyberg och Thomas Wevar med Albin Cumulus.


Bortaseglingar

Under säsongen deltog föreningens båtar och besättningsmän i olika mästerskap på främmande vatten:

I Haj FM i Uleåborg erövrade Anita från GSF finska mästerskapet bland 18 startande båtar i hårda vindar, med besättningen Fabian Björndahl, Thomas Wevar och Petro Pälviranta.

I H-båts FM i Kuopio placerade sig båtlaget Erik Hagström, Carl Erik Hagström och Heikki Haimakainen på en fjärde plats bland 18 startande båtar.

I Hangö Regattan deltog Bobi Casén i segrande Haj-båten som besättningsman bland 12 startande båtar med skepparen Ville Kurki från NPS.

Juniorsektionen 2021

 • Juniorsektionens medlemmar 2021 :
  • Ilkka Mäki (ordförande)
  • Anton Lukkarinen
  • Maria Indola
  • Jalmari Ahola
 • Vi skaffade en begagnad Zoom 8 jolle till, nu har vi två av vilka den nyaste lämpar sig också för tävling.
 • I sommarens nybörjarkurs deltog 10 nya juniorer. Kursen tog totalt 15 timmar.
 • Under skolarnas semesterperiod 2021 ordnade vi regelbundna veckoträningar åt våra gamla juniorer. I träningarna deltog 5-10 juniorer, träningarna drogs av Jalmari Ahola.

Fastigheterna och hamnen

Paviljongen

Fönstren i Sargo-kabinettet renoverades och golvet i medlemskabinettet och baren målades av Antero Lehto.

Terrassen vid bastun reparerades med nya betongplattor.

Hamnskär

Ny bastuugn med smärre tillbehör skaffades.

Hamnen

Den gamla gästhamnsbryggan, från 1995, fick slagsida 2019 och reparerades provisoriskt. Säsongen 2021 hade gästhamnsbryggan sjunkit. Styrelsen beslöt beställa en ny tungbetongpontonbrygga av Ottomarino Oy från Karleby.

Gästhamnen besöktes av ca 120 övernattande båtar.

Medlemshamnen var fullbokad och några båtplatsansökan fanns i kö.

Besiktning av båtar 2021

Totalt 66 båtar besiktades under utmanande förhållanden.

Som besiktningsmän verkade:

Jussi Ruissalo

Andreas Kortell

Kim Nyberg

Jussi Risikko

Besiktningstider 2021 var:

Mustakari 7.6. och 21.6.

Öja 14.6.

Under rådande Covid-19 förhållanden gick besiktningsmännen inte ombord på båtarna utan utrustningen besiktades på bryggorna.

Vid skrov besiktningar och besiktning av nya båtar beaktades hölls ordentlig distans av säkerhets skäl.

Förutsättning för besiktning var, i fall båtens hamnplats var på Mustakari, betald hamnplats innehållande en besiktnings avgift på 30€. I fall båtens hamnplats var på annat ställe betalades besiktningsavgiften kontant åt besiktaren. Samma besiktningsavgift gällde 2021 både för skrovbesiktningar och årsbesiktningar.

Kommodorens sammandrag

Gamlakarleby Segelförening ser fram emot föreningens 150-års jubileum – nu under året 2022. Föreningens verksamhet har genom åren varit livlig och det gångna året 2021 har inte varit något undantag.

Seglingssäsongen öppnades med att flaggan hissades traditionellt ackompanjerad med kanonskott på Mustakari den första maj. Flagghissningen samt kommodorens tal följdes av GSF:s medlemmar, aktionärer samt gästerna på restaurangen. Flaggan halades den 10 september i traditionell ordning.

Verksamhetsåret har varit, inte oväntat men dock fylld av otaliga arbeten, överraskningar och utmaningar. Förutom styrelsens månatliga möten och aktiviteterna däremellan har förberedelserna för 150-års jubileumsåret pågått.

Styrelsen har haft sikte på att utveckla GSF:s verksamhet på bred front och bl.a. följande beslut har tagits:

Utveckling av juniorverksamheten:

 • Styrelsen beslöt i ett tidigt skede att investera i en ny brygga lämplig för jollar, samt ramp för sjösättning och upptagning av jollarna
 • Upphandling av Zoom-jolle nr två, främst för längre hunna juniorer. Zoom jollen lämpar sig också för tävlingsbruk.
 • Juniorverksamheten utvecklas enligt en uppgjord treårsplan som klart nu redan det andra året ger resultat, föreningens optimist-jolle kurs var fullbokad och veckoträningstillfällena för juniorerna mycket populära
 • Gästbryggan som betjänat GSF hamnens besökare mer än ett par årtionde sjönk strax före påsken. Styrelsen beslöt att uppliva bryggan ännu en gång och att skjuta på anskaffningen av en ny gästbrygga till år 2022
 • I maj kom beskedet – domen från experterna, att det inte är tekniskt lönande att reparera gamla gästbryggan mera. Styrelsen tog det tunga beslutet att investera i en ny gästbrygga. Gästbryggan anskaffas i två 16 meter långa delar, första delen har anskaffats inklusive landgång under 2021.
 • Nya gästbryggan har varit väl besökt under säsongen, vilket är ett klart bevis på att förutom att Mustakari holmen är mycket trivsam, där alla är välkomna, också erbjuder all den service som gästande båtlag kan tänkas behöva.
 • Ett stort tack till GSF:s samarbetspartner KPO som bidrog med en större summa till gästbryggan!
 • Uppväckande av Mustakari utvecklingsplan – ”Södra hamnen”
 • Haj FM vanns till GSF år 2021, än en gång gratulationer till besättningen: Fabian Björndahl, Thomas Wevar och Petro Pälviranta!
 • Skolningsverksamheten har varit livlig bl.a. båtförarskolarkurs, VHF-kurs, utveckling av BSF skolningsprogram mm.
 • Hamnskärs hyreskontrakt med staden har underhandlats och förnyats
 • I medlet av säsongen sammankallade Kokkolan Venekerho, GSF, Kokkolan Purjehtijat och SBF till ett media tillfälle angående sjövett och sjösäkerhet
 • Utlåtande (påminnelse) om Tankars strandplan gavs åt staden gemensamt: GSF, Kokkolan Purjehtijat och Kokkolan Venekerho samt SBF
 • SBF:s ledning gjorde ett officiellt besök hos GSF i september

Ett stort tack till både de ansvariga och dragarna för juniorarbetet!

Investeringarna och satsningarna i juniorverksamheten i så stor grad som nu möjliggörs med de medel som föreningen får från PO Holms fond!

Utveckling av hamnen:

Tidigare styrelser har gjort upp fina planer på hur utvidgningen av Mustakari hamnen kunde göras. Bl.a. på grund av det stora behovet för nya båtplatser beslöt styrelsen att i första hand aktivera planerna för den sk. Södra hamnen, alltså området mellan motorbåtsbryggan och gamla gästbryggan. Planen har stadens principiella samt skriftliga godkännande. Saken har gått vidare till NTM-centralen och diskussioner har förts med regionförvaltningsverket. I nuläget har styrelsen en plan för hur det är möjligt att gå vidare och inom rimlig tid samt till rimliga kostnader förverkliga projektet under de kommande åren.

Segling, skolning, utfärdshamn samt annan verksamhet

Samarbete mellan båtföreningarna i Karleby samt med Segling och Båtsport i Finland (SBF)

Kommodoren vill tacka all GSF medlemmar för det gångna året och särskilt varje styrelsemedlem för ett väl gjort arbete samt för att var och en styrelsemedlem tagit sitt ansvar och fört GSF:s verksamhet igen ett steg framåt – Tack!

Torbjörn Witting

GSF Kommodor

GSF:s styrelse


   
Gamlakarleby Segelförening r.f.
«  December   »
Ti Ons To Fre
 
 
 Kokous / Möte
 
 Kilpailu / Tävling
Kategorier