Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen avger till föreningens årsmöte 16.01.2023 följande berättelse över verksamheten under perioden 01.11.2021-31.10.2022:

STYRELSEN:

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Styrelsens sammansättning år 2022:

Torbjörn WittingKommodor 2022

Carl-Gustav Wiklund2021-2023

Jan Störling2022-2024

Mikael Bergroth2022-2024

Ilkka Mäki2022-2024

Peter Storbacka2022-2024

Antti Pihlajamäki2020-2022

Suppleanter:

Kim Nyberg2022

Maria Indola2022

Tina Hagnäs2022

Styrelsen har under året sammanträtt 11 gånger.

FUNKTIONÄRER:

På årsmötet 17.1.2022valdes för verksamhetsåret 2022 följande funktionärer:

Seglingsnämnden:Carl-Gustav Wiklund, ordförande

Jan Helminen, sekreterare

Tom Björndahl

Jukka Polso

Juniorsektionen:Ilkka Mäki, Juniorchef

Maria Indola

Jalmari Ahola

Antton Lukkarinen

Hamn-nämnden:Mikael Bergroth, Hamnkapten

Kim Nyberg

Tor-Erik Tuomisalo

Jan Lindell

Antti Pihlajamäki

Mätnings- och besiktningsnämnd

MätningEsko Hyyppä, ordförande

Bo-Erik Vikström

Tom Björndahl

BesiktningJussi Ruissalo, ordförande

Kim Nyberg

Andreas Kortell

Klubbmästare:Mikael Bergroth

Tom Björndahl, vice klubbmästare

Utfärdshamnkommitté:Antti Pihlajamäki, ordförande

Jan Lindell

Jussi Ruissalo

Johan Nyberg

Mikael Hassel

Prisdomare:Jan Helminen, ordförande

Carl-Gustav Wiklund

Ekonominämnd:Peter Storbacka, ordförande Skattmästare

Antti Pihlajamäki, Intendent

Utbildningsnämnd:Ilkka Mäki, ordförande

Johan Nyberg

Antti Pihlajamäki

Carl-Gustav Wiklund

Revisorer:Johan Djupsund, ordförande

Åsa Störling, suppleant

PR-nämnd:Tina Hagnäs, ordförande

Robban Hagnäs

Valnämnd:Torbjörn Witting, ordförande

Frank Nyman

Thomas Slotte

FÖRTROENDE UPPDRAG OCH REPRESENTATION

Föreningen har under året varit representerad i förbund, sammanslutningar och klassorganisationer enligt följande:

BSF, förbundets ordförande2023-2024Jan Jansson

EBA, förbundets ordförande2022-2026Jan Jansson

BSF, viceordförande båtsportskommittén2020-2022Tanja Risikko

BSF, ordförande sjösäkerhetskommittén2023-2024Tanja Risikko

BSF, mellersta Finlands områdes ordförandeJohan Nyberg

BSF, tävlingschef2022-2024Carl-Gustav Wiklund

BSF, allmän mätningsmanEsko Hyyppä

BSF, allmän besiktningsmanKim Nyberg

BSF, allmän besiktningsmanJussi Ruissalo

BSF, allmän besiktningsmanJuha Vola

BSF, allmän besiktningsmanAnderas Kortell

BSF, IMS mätningsmanEsko Hyyppä

BSF, E-jollar, IOD-95, 2,4 mRTom Björndahl

MEDLEMMAR

Medlemsregistret uppvisar den 31.12.2022 följande medlemsantal, jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år:

2021

2022

Hederskommodor

1

1

Hedersmedlemmar

4

5

Åldermän

147

108

Herrar

192

202

Damer

29

35

Juniorer

45

47

Nya åldermän

44

48

Medlemmar totalt

462

446

Under året har 39 nya medlemmar antagits, 17 herrar, 7 damer och 15 junior.

Det är främst medlemsregistret på Åldermän som har uppdaterats.

De har delvis funnits i två register och en del namn har varit i bägge registren.

Medlemsavgifter:

Enligt årsmötets beslut, har följande medlemsavgifter uppburits:

ÅrsavgiftInskr.avgift

Herrar 55 Euro0Euro

Damer55 Euro Euro

Juniorer12 Euro Euro -

Åldersmän frivillig medlemsavgift 20 Euro.

Ifall medlem flyttar från annan segelförening, eller i det fall att någon annan familjemedlem redan är medlem, faller inskrivningsavgiften bort.

En medlem som har fyllt 60 år före år 2013 och har varit betalande medlem i 30 år, tituleras ålderman och befrias från hela medlemsavgiften.

Åldersmännen kan erlägga en frivillig medlemsavgift (20 euro) som går till Finlands Seglarförbund och därmed få navigare tidningen, samt Finlands Seglarförbunds grupp olycksfalls försäkring som gäller under vistelse till sjöss samt när åldersmannen är funktionär under GSF:s tävlingar.

Medlemmar som fyller 60 år 2013 och senare tituleras åldermän men befrias inte från medlemsavgiften.

Under verksamhetsperioden har följande medlemmar avlidit

Åldermännen:

Doris Sumell

Anne-Maj Korpela

Krister Renlund

Herrar:

Juhani Huttunen

Styrelsen beklagar djupt förlusten av dessa medlemmar.

Seglingsverksamheten 2022

Jubileumsårets seglingsprogram var späckad med seglingar i olika former för olika båtklasser.

Veckoseglingarna lockade dock inte nämnvärt med båtar.

Bell Race seglades efter många års uppehåll. Segern i årets tävling gick till Alvida med Johan Nyberg, Mikael Nyberg och Veli-Pekka Ruoho. Andra blev Taxfree med Patrik Slussnäs, Lennart Svensson, Emma Moisio och Håkan Nordman från SSJ. Taxfree hade snabbaste tid men enligt Finnrating regeln utgick Alvida som segrare. Fem båtar deltog i tävlingen.

Sommarens största arrangemang var Haj FM med 14 startande båtar. Inalles 8 starter genomfördes. Fredag och lördag seglades i hårda vindar och stor sjögång. Söndagens två starter genomfördes däremot i svaga vindar. Finsk mästare blev Anita (GSF) med besättningen Fabian Björndahl, Thomas Wevar och Stefan Westerlund med serien 1, 2, 1, 1, 1, 3, 3, DNC, varav 2 sämsta räknades bort. Andra blev Skydda med Marko Dahlberg, Jukka Ahokas och Pauli Poutanen från NPS. Tredje blev Naantalin Lasitus med Roope Heikkilä, Jari Saarinen och Niko Saari från NPS. Huismann med Bobi Casén, Maria Indola och Jari Hassel från GSF blev sjätte.

Säsongen avslutades med Siikasafari 10.9. Segern i denna tävling gick till Alvida med Johan Nyberg, Veli-Pekka Ruoho och Heikki Haimakainen. Inalles 3 båtar startade i denna tävling.

På borta vatten har Fabian Björndahl deltagit som besättningsman på Stefan Westerlunds Folkbåt och blivit Finsk Mästare både i normal FM och kortbane-FM för Folkbåtar.

Carl-Gustav Wiklund

Seglingschef

Juniorsektionen 2022

 • Juniorsektionens medlemmar 2022 :
  • Ilkka Mäki (ordförande)
  • Anton Lukkarinen
  • Maria Indola
  • Jalmari Ahola
 • Under året installerades den nya juniorbryggan och en sjösättningsramp för jollar byggdes. Den nya bryggan försågs med fasta fendare samt pollare för förtöjning.
 • Understöd från Brita Maria Renlunds stiftelse gjorde det möjligt att anställa med en tränaresamt några hjälptränare för juniorkursen. Vi hade finansiering för en längre period men vi kunde inte hitta en lämplig tränare för en längre tid än två veckor.
 • På sommaren 2022 ordnades nybörjarkurser för barn under veckorna 28 och 29. Vi hade 4 grupper med samma skolningsprogram. En kurs tog 5 dagar med 3 timmar undervisning per dag. Totalt 21 juniorer deltog i kurserna. Som ansvarig tränare var Sissel von Schoultz och hjälptränare var Elsa-Marella Luoto, Linnea Huttunen och Jens Bodö.
 • 2022 kunde vi inte ordna ledda veckoträningar för längre hunna juniorer, barnens föräldrar kom själva överens om arrangemangen.

Skolningsnämndens verksamhetsberättelse 2022

 • Nämndens medlemar 2022:
  • Ilkka Mäki (ordförande)
  • Johan Nyberg
  • Antti Pihlajamäki
  • Carl-Gustav Wiklund
 • Under säsongen fördjupades samarbetet med KP och Kokkolan Venekerho.
 • Under våren ordnade vi tillsammans en båtförarkurs enligt SBF:s direktiv.
 • Kursens pris var 100 € och den innehöll 9 föreläsningar, en praktisk övning och prövning. Föreläsningarna hölls i Chydenius universitetcenters utrymmen. tiloissa. 24 personer deltog i kurserna av dem gjorde 10 den skriftiga sluttentamen och det praktiska provet och fick SBF:s
 • Under säsongen ordnade vi också två separata praktiska visningstillfällen för medlemmar med tillräckliga teoretiska kunskaper för att erhålla ett internationellt båtförarkort.

dokument på utförd båtförarkurs.

Fastigheterna och hamnen

Fastigheterna

Lagerbyggnaden målades.

Gästhamnsbastun fick ny bastuugn.

Lusthuset fick nya dörrar och fönster.

Kiinteistöpalvelu Pekka Pietilä skötte om gräsklippningen och Viherviisikki skötte planteringarna.

Hamnskär

Ved till Hamnskär.

Hamnen

Förutom sedvanliga underhållsarbeten i hamnen angjordes en ramp för juniorernas jollar, den nya juniorbryggan lades på plats.

I gästhamnen hade vi ca 60 övernattande båtar.

Medlemshamnen var fullbokad.Besiktning av båtar 2022

Totalt 68 båtar besiktades under utmanande förhållanden.

Som besiktningsmän verkade:

Jussi Ruissalo

Andreas Kortell

Kim Nyberg

Besiktningstider 2022 var:

Mustakari 7.6, 14.6 och 28.6.2022

Öja 14.6.

Förutsättning för besiktning var, i fall båtens hamnplats var på Mustakari, betald hamnplats innehållande en besiktnings avgift på 30€. I fall båtens hamnplats var på annat ställe betalades besiktningsavgiften kontant åt besiktaren. Samma besiktningsavgift gällde 2021 både för skrovbesiktningar och årsbesiktningar.

Kommodorens sammandrag

Gamlakarleby Segelförening har under år 2022 firat föreningens 150-årsjubileum. Jubileumsåret har varit livlig med bl.a Haj FM, Bell race och 150 årsfesten 9.7.2022. Föreningens verksamhet har, förutom jubileumsaktiviteterna därtill liksom tidigare år, varit aktiv och det gångna året 2022 har inte varit något undantag.

Seglingssäsongen öppnades med att flaggan hissades traditionellt ackompanjerad med kanonskott på Mustakari den första maj. Flagghissningen samt kommodorens tal följdes av GSF:s medlemmar, aktionärer samt gästerna på restaurangen. Flaggan halades den 26 augusti i traditionell ordning.

Verksamhetsåret har varit, inte oväntat men dock fylld av otaliga arbeten, överraskningar och utmaningar. Förutom styrelsens månatliga möten och aktiviteterna däremellan har 150-års jubileumsåret pågått.

GSF 150-års historiken blev klar och gick i tryck strax före årsskiftet. Arbetet med historiken och historikboken har pågått de senaste dryga tre åren – ett stort tack till historikarbetsgruppen bestående av Jan Störling, Christer Wiklund och Johan Nyberg, samt redaktören Erik Engberg och alla som bidragit till förverkligande av historiken!

Styrelsen har haft sikte på att utveckla GSF:s verksamhet på bred front och bl.a följande aktiviteter kan omnämnas:

Segling

 • Haj FM gick av stapel i Karleby 150-års jubileumsåret till ära 28.7 – 31.7.2022
 • Haj FM vanns till GSF år 2022 andra året i rad! Än en gång gratulationer till besättningen: Fabian Björndahl, Thomas Wevar och Stefan Westerlund!
 • Oslo jolle veckotävling och -segling i har mycket glädjande ökat markant under säsongen 2022.
 • Jubileumsåret till ära ordnades under jubileumsveckoslutet en endags Bell Race regatta på ca 40 sjömil. Bell Race gick av stapeln i fint väder med friska vindar t.o.m. över 15 m/s med dito vågor. Bell Race pokalen vanns av erfarna seglarna Mikael Nyberg som skeppare och Johan ”Jocke” Nyberg samt Veli-Pekka Ruoho som gastar.
 • Skolningsverksamheten har varit livlig, främst har Karlebys tre föreningar GSF, KP och KV gemensamt med hjälp av SBF material och anvisningar ordnat skolning för båtförarskolare. Under 2022 har den första båtförarskolningen gått av stapel med stort deltagarantal ca 25 personer. GSF skolningsnämnds ordförande och vice-kommodor Ilkka Mäki har varit en av de ledande dragarna och förverkligare av båtförarskolningen i Karleby.
 • Till stor glädje och stolthet uppmärksammade Segling och Båtsport i Finland (SBF) föreningarna i Karleby GSF, KP och KV med årets skolningsförening priset. Priset emottogs på SBF galan i Helsingfors 19.11.2022.
 • På juniorsidan drog Sissel von Schoulz 4 kurser åt nybörjare. Hon och tre hjälptränare avlönades med hjälp av bidraget vi fick av Brita Maria Renlunds stiftelse.

Skolning

Torbjörn Witting

GSF Kommodor

GSF:s styrelse


   
Gamlakarleby Segelförening r.f.
«  December   »
Ti Ons To Fre
 
 
 Kokous / Möte
 
 Kilpailu / Tävling
 
 Träning / Harjoitus
 
  Bortaseglingar / purjehdukset muualla
Kategorier