Styrelsen avger till föreningens årsmöte 15.01.2024 följande berättelse över verksamheten under perioden 01.11.2022-31.10.2023:

STYRELSEN:

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Styrelsens sammansättning år 2023:

Torbjörn WittingKommodor 2023

Carl-Gustav Wiklund2021-2023

Jan Störling2022-2024

Mikael Bergroth2022-2024

Ilkka Mäki2022-2024

Peter Storbacka2022-2024

Antti Pihlajamäki2023-2025

Suppleanter:

Kim Nyberg2023

Anton Lukkarinen2023

Tina Hagnäs2023

Styrelsen har under året sammanträtt 11 gånger.

FUNKTIONÄRER:

På årsmötet 16.1.2023valdes för verksamhetsåret 2023 följande funktionärer:

Seglingsnämnden:Carl-Gustav Wiklund, ordförande

Jan Helminen, sekreterare

Tom Björndahl

Jukka Polso

Juniorsektionen:Anton Lukkarinen, Juniorchef

Elsa Luoto

Jalmari Ahola

Hamn-nämnden:Mikael Bergroth, Hamnkapten

Kim Nyberg

Tor-Erik Tuomisalo

Jan Lindell

Antti Pihlajamäki

Mätnings- och besiktningsnämnd

MätningEsko Hyyppä, ordförande

Bo-Erik Vikström

Tom Björndahl

BesiktningJussi Ruissalo, ordförande

Kim Nyberg

Andreas Kortell

Klubbmästare:Mikael Bergroth

Tom Björndahl, vice klubbmästare

Utfärdshamnkommitté:Antti Pihlajamäki, ordförande

Jan Lindell

Jussi Ruissalo

Johan Nyberg

Mikael Hassel

Prisdomare:Jan Helminen, ordförande

Carl-Gustav Wiklund

Ekonominämnd:Peter Storbacka, ordförande Skattmästare

Antti Pihlajamäki, Intendent

Utbildningsnämnd:Ilkka Mäki, ordförande

Johan Nyberg

Antti Pihlajamäki

Maria Indola

Revisorer:Johan Djupsund, ordförande

Åsa Störling, suppleant

PR-nämnd:Tina Hagnäs, ordförande

Robban Hagnäs

Valnämnd:Torbjörn Witting, ordförande

Anton Lukkarinen

Thomas Slotte

FÖRTROENDE UPPDRAG OCH REPRESENTATION

Föreningen har under året varit representerad i förbund, sammanslutningar och klassorganisationer enligt följande:

SBF, förbundets ordförande2023-2024Jan Jansson

EBA, förbundets ordförande2022-2026Jan Jansson

SBF, ordförande sjösäkerhetskommittén2023-2024Tanja Risikko

SBF, mellersta Finlands områdes ordförandeJohan Nyberg

SBF, tävlingschef2022-2024Carl-Gustav Wiklund

SBF, allmän mätningsmanEsko Hyyppä

SBF, allmän besiktningsmanKim Nyberg

SBF, allmän besiktningsmanJussi Ruissalo

SBF, allmän besiktningsmanJuha Vola

SBF, allmän besiktningsmanAnderas Kortell

SBF, IMS mätningsmanEsko Hyyppä

SBF, E-jollar, IOD-95, 2,4 mRTom Björndahl

MEDLEMMAR

Medlemsregistret uppvisar den 31.12.2023 följande medlemsantal, jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år:

2022

2023

Hederskommodor

1

1

Hedersmedlemmar

5

5

Åldermän

108

97

Herrar

205

205

Damer

35

35

Juniorer

47

42

Nya åldermän

44

48

Medlemmar totalt

446

433

Under året har 16 nya medlemmar antagits, 10 herrar och 6 juniorer.

Medlemsavgifter:

Enligt årsmötets beslut, har följande medlemsavgifter uppburits:

ÅrsavgiftInskr.avgift

Herrar 55 Euro0Euro

Damer55 Euro Euro

Juniorer12 Euro Euro -

Åldersmän frivillig medlemsavgift 20 Euro.

Ifall medlem flyttar från annan segelförening, eller i det fall att någon annan familjemedlem redan är medlem, faller inskrivningsavgiften bort. En medlem som har fyllt 60 år före år 2013 och har varit betalande medlem i 30 år, tituleras ålderman och befrias från hela medlemsavgiften.Åldersmännen kan erlägga en frivillig medlemsavgift (20 euro) som går till Finlands Seglarförbund och därmed få navigare tidningen, samt Finlands Seglarförbunds grupp olycksfalls försäkring som gäller under vistelse till sjöss samt när åldersmannen är funktionär under GSF:s tävlingar.Medlemmar som fyller 60 år 2013 och senare tituleras åldermän men befrias inte från medlemsavgiften.

Under verksamhetsperioden har följande medlemmar avlidit:

Åldermännen:

Stenman Nils-Erik

Stenman Bo

Hagström Harri

Heiermann Bernhard

Mäki Eero

Mäkelä Rolf

Välikangas Matti

Broström Dan

Renlund Christer

Kotka Rainer

Herrmedlemmen:

Leppäkari Jani

Styrelsen beklagar djupt förlusten av dessa medlemmar.

Seglingsverksamheten 2023

Under säsongen arrangerades sedvanliga veckoseglingar i Haj- och Oslojolleklassen.I Oslojolleklassen deltog totalt åtta båtar i en serie av elva starter som seglades under sex tävlingskvällar. Totalt segrade Mikael von Konow med gasten Annika Björndahl. Tvåa blev Peter och Kristina Holm besegrad med endast en totalpoäng. Trea blev Laura Sahlgren med gasten Leena Laine.I Hajklassen arrangerades två veckoseglingar med fyra deltagande båtar. Segern gick till Johan, Auli och Annika Hartell. Tvåa blev Jouni Ristiluoma, Thomas Wevar och Roni Kronqvist från KP.

Haj Ranking arrangerades i samband med årskappseglingen 22 juli. Av tre starter med fyra deltagande båtar på startlinjen segrade Jouni Ristiluoma (KP) med gastarna Mikael Bergroth och Roni Kronqvist.

Årets Siikasafari arrangerades även för Oslojollar. Sex kölbåtar och sju Oslojollar startade i lätta vindar. Segern och Hamnskärsklockan i kölbåtsklassen gick till Hajbåten Heidi med Johan, Auli och Annika Hartell. Andra blev Finnflyer 31 Semoisis med Ilkka Luoto, Jouni Ristiluoma och Ari-Pekka Siirilä (KP). I Oslojolleklassen segrade Peter och Kristina Holm, andra blev Jukka Polso och Kimmo Peltonen.

Dagen efter Siikasafari arrangerades Klassmästerskapet för Oslojollar med 4 starter och 7 startande båtlag. Peter och Kristina Holm segrade med fyra deltävlingssegrar. Tvåa blev Fabian Björndahl och Thomas Wevar. På tredje plats kom Mikael von Konow och Annika Björndahl.

Bortaseglingar

Föreningens medlemmar har också deltagit i tävlingar på främmande vatten.I Hajklassen vann Fabian Björndahl tredje raka Finska Mästerskapet med besättningen Stefan Westerlund (BS) och Timo Tammi (UPI).

Bröderna Filip och Fabian Björndahl har aktivt deltagit i 2.4 mR klassen. I VM i Tammerfors blev Fabian tredje, i One Design klassen totalt femte och Filip sjuttonde bland sextio deltagande båtar.Bröderna Björndahl deltog också i 2.4 mR FM/NM som arrangerade före VM i Tammerfors. Bland 32 startande båtar blev Fabian fjärde och Filip trettonde.

Fabian har också gastat på Stefan Westerlunds folkbåt, i vilken de vann Finska mästerskapet och blev tredje i kortbana FM i samma klass.

Ralf Casen representerade föreningen i Gold Cup i Tallinn med folkbåt. Resultatet 34 av 59 startande båtar. Besättningen Kimmo Haanpää (NPS) och Teppo Lehtovaara (NPS).

Vår medlem Ari Känsäkoski deltar i Global Solo Challange, ensamsegling runt välden.

Carl-Gustav Wiklund

Seglingschef

Juniorsektionen 2023

I år ordnade vi såväl en nybörjarkurs och fortsättningskurs med optimist-jollar.

Nybörjarkursen ordnades den första veckan i juli och fortsättningskursen de påföljande veckorna

Sissel von Schoultz drog bägge kurserna tillsammans med hjälptränarna Elsa Luoto och Linnea Huttunen. I nybörjarkursen deltog 10 juniorer av dem fortsatte 9 i fortsättningskurserna.

Föreningen ordnade även veckoträningar under ett par veckor i juni och augusti. 2-5 juniorer deltog i träningarna.

Vi deltog även i ”Till sjöss” båtmässan i slutet på maj. Optimist-jolle simulatorn var väl besökt, många unga ville pröva.

I slutet av året fick vi ihop en ny juniornämnd bestående av 5 personer.

-Anton Lukkarinen, juniorchef

-Laura-Maria Sahlgren

-Meira Ylitalo

-Elsa Luoto

-Linnea Huttunen

Skolningsnämndens verksamhetsberättelse 2023

  • -Nämndens medlemar 2023:
  • oIlkka Mäki (ordförande)
  • oJohan Nyberg
  • oAntti Pihlajamäki
  • oMaria Indola
  • -Under säsongen fördjupades samarbetet med KP och Kokkolan Venekerho.
  • -Under våren ordnade vi tillsammans en båtförarkurs enligt SBF:s direktiv.
  • -Kursens pris var 100 € och den innehöll 7 föreläsningar i ett klassrum och 2 på distans, en praktisk övning och prövning. 12 personer deltog i kurserna.

-På hösten 2023 ordnades även en VHF kurs. Kaj Liljekvist fungerade som instruktör. 18 personer deltog på kursen. Priset var 45 € + Traficoms avgifter för examen och intyg.

Fastigheterna och hamnen

Fastigheterna

Bastun fixades och fastigheten fick sig en översyn av Antero Lehto och Aspviks snickeri.

Flaggstängerna på paviljongens tak förnyades.

Hamnen

Medlemshamnen var fullbokad

Gästhamsbryggan fick bättre el-anslutning.

Gästhamnen besöktes av ca 65 övernattande båtar.

Hamnskär

Holmen röjdes och rensades av allt bråte. Ved anskaffades.

Mikael Bergroth

Hamnkapten/ Klubbmästare

Besiktning av båtar 2023

Totalt 71 båtar besiktades under utmanande förhållanden.

Som besiktningsmän verkade:

Jussi Ruissalo

Andreas Kortell

Kim Nyberg

Besiktningstider 2023 var:

Mustakari 6.6, 13.6, 27.6 och 4.7.2023

Öja 13.6.

Förutsättning för besiktning var, i fall båtens hamnplats var på Mustakari, betald hamnplats innehållande en besiktnings avgift på 30€. I fall båtens hamnplats var på annat ställe betalades besiktningsavgiften kontant åt besiktaren. Samma besiktningsavgift gällde 2023 både- för skrovbesiktningar och årsbesiktningar.

Kommodorens sammandrag

Föreningens verksamhet har liksom tidigare år, varit aktiv och det gångna året 2023 har inte varit något undantag. Nämnas kan bl.a. veckotävlingarna, en mycket aktiv Oslo-jolle veckotävling som Ingmar Björndahl dragit inklusive Oslo-jolle klassmästerskapstävling 2023. Därtill kan nämnas juniorkurser och träningar samt båtförarkursen som ordnats tillsammans med KP och KV.Seglingssäsongen öppnades med att flaggan hissades traditionellt ackompanjerad med kanonskott på Mustakari den första maj. Flagghissningen samt kommodorens tal följdes av GSF:s medlemmar, personal, samt gästerna på restaurangen. Flaggan halades den 2 september i samband med Siikasafari tävlingens prisutdelning.

Verksamhetsåret har varit, inte oväntat, fylld av otaliga arbeten, överraskningar och utmaningar. Förutom styrelsens månatliga möten och aktiviteterna däremellan har bl.a. GSF:s strategi bearbetats samt planerna för utvidgning av den södra hamnen förts vidare.

Styrelsen har haft sikte på att utveckla GSF:s verksamhet på bred front och bl.a. följande aktiviteter kan omnämnas:

Segling

-Haj FM vanns till GSF år 2023 för det tredje året i rad, denna gång i anrika Hangö. Än en gång gratulationer till besättningen: Fabian Björndahl, Stefan Westerlund och Timo Tammi!-Förutom Haj FM vann Fabian Björndahl också brons i VM-tävlingarna för klassen 2.4 mR One design som i år ordnades i Tammerfors. VM-brons vinsten uppmärksammades också av Karleby stad i slutet av året 2023.

-Oslo jolle veckotävling och -segling i har mycket glädjande fortsatt att öka också under säsongen 2023 och klassmästerskapet för Oslo-jolle 2023 gick av stapeln den 3.9.2023.

Skolning

-Skolningsverksamheten har varit livlig, främst har Karlebys tre föreningar GSF, KP och KV gemensamt med hjälp av SBF material och anvisningar ordnat båtförarskolning också under 2023 med ett täckande deltagarantal. GSF skolningsnämnds ordförande och vice-kommodor Ilkka Mäki har varit en av de ledande dragarna och förverkligare av båtförarskolningen i Karleby.

Utveckling av juniorverksamheten:

-Inför säsongen 2023 har GSF fått fortsatt bidrag från Brita-Maria Renlunds fond för juniorverksamheten. Bidraget har använts till att anställa en professionell skolare, Sissel von Schoultz som har dragit juniorkurserna under säsongen för andra året i följd.

-Under verksamhetsåret 2023 har föreningen med hjälp av PO Holms fond anskaffat en andra och betydligt större RIB-båt för att bättre och med större säkerhet kunna sköta juniorskolningen och -träningarna. Investeringarna och satsningarna i juniorverksamheten i så stor grad som nu möjliggörs med de medel som föreningen erhåller årligen från PO Holms fond.

-Juniornämnden är ny inför verksamhetsåret 2023 med ordförande Anton Lukkarinen som huvuddragare. Anton och nämndmedlemmarna har gjort ett fint arbete. Ett stort tack till de ansvariga och dragarna för juniorarbetet!

Utveckling av hamnen:

-Hamnen på Mustakari erbjuder i dagens läge ca 100 båtplatser för GSF:s medlemmar. Föreningen har en lång tid betonat sjösäkerheten och kravet är att alla GSF:s medlemmars båtar skall vara besiktigade, vilket de är tack vare en mycket aktiv besiktningskommitté. Utmärkande är att båtarna, både segel- och motorbåtarna blir allt större och kräver större utrymmen vid bryggorna och också en helt annan dimension av all annan båtrelaterad infrastruktur.

-Båtar mellan 30 och 45 fot börjar i dagens läge vara normalstorlek och även enstaka båtar upp till mellan 45 och 60 fot finns i föreningens båtregister. Detta kräver en omfattande ny granskning av GSF:s hamninfrastruktur. Hamnen på Mustakari har utvecklats och utvidgats i ett flertal etapper, men i stor skala senast i slutet 1980-talet. Tidigare styrelser har gjort upp fina planer på hur utvidgningen av Mustakari hamnen kunde göras. Dessa planer är nu värdefulla och kräver i detta skede prioritering och detaljplanering. Båtsporten har under de senaste åren fått vind i segel både vad det gäller motorbåt och segling. På grund av det stora behovet för nya båtplatser beslöt styrelsen att i första hand aktivera planerna för den sk. Södra hamnen, alltså området mellan motorbåtsbryggan och gamla gästbryggan. Diskussionerna fortsätter främst med NTM-centralen för att kunna gå vidare och inom rimlig tid samt till rimliga kostnader förverkliga projektet under de kommande åren.

GSF på Mustakari erbjuder en ypperligt mångsidig service för både de egna medlemmarnas och gästande båtar samt en alldeles unik miljö där alla kan känna sig välkomna. Föreningen är känd inom båtsporten för sin aktiva kappsegling och långfärdssegling. Klubben erbjuder sina medlemmar ett bra utbud av träningsbåtar och ett brett utbud av aktiviteter. GSF har ytterligare en livlig kurs- och träningsverksamhet för juniorer och vuxna, ett hundratal privata båtplatser och en mysig gästhamn med mycket bra service inklusive denna traditionella sommarrestaurang som är populär bland både stadsbor och turister Och visst denna ikoniska byggnad är känd vitt och brett av många inom och utanför vårt lands gränser.

Detta är en plats dit många tar sig på sommaren - utan tvivel sommarplats nummer ett i vår stad.

Kommodoren vill tacka all GSF medlemmar för det gångna året och särskilt varje styrelsemedlem för ett väl gjort arbete samt för att var och en styrelsemedlem tagit sitt ansvar och fört GSF:s verksamhet igen ett steg framåt – Tack!

GSF:s styrelse

Gamlakarleby Segelförening r.f

Mustakarivägen 20

67300 Karleby

Email: info.mustakari@gmail.com