ÅRSMÖTES PROTOKOLL

Möte:Årsmöte

Tid:Måndagen den 15.01.2024 kl. 19.00

Plats:Hotell Kaarle

Närvarande: 18 personer, bilaga 1.

1.KOMMODORENS VÄLKOMSTORD

Kommodoren Torbjörn Witting önskade de närvarande medlemmarna välkomna och gjorde en kort sammanfattning av föreningens 152:nde verksamhetsår genom att referera delar ur verksamhetsberättelsen.. Kommodoren tackade styrelsen och hela organisationen för välutfört arbete.

2.VAL AV SEKRETERARE

Jan Störling valdes till mötets sekreterare.

3.VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

Kim Nyberg och Ilkka Mäki valdes till protokolljusterare och rösträknare.

4.FASTSTÄLLANDET AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Mötets laglighet och beslutförighet fastställdes (annons i ÖT/Lö 6.1.2024 ).

5.FASTSTÄLLANDET AV ARBETSORDNINGEN

Mötets arbetsordning fastställdes (bilaga 2).

6.HEDRANDE AV UNDER ÅRET AVLIDNA MEDLEMMAR

Följande under året avlidna medlemmarna hedrades med en minuts tystnad:

Åldermännen:

Nils-Erik Stenman

Bo Stenman

Hagström Harri

Heiermann Bernhard

Mäki Eero

Mäkelä Rolf

Välikangas Matti

Broström Dan

Renlund Christer

Kotka Rainer

Herrmedlemmen:

Jani Leppäkari

Styrelsen beklagar djupt förlusten av dessa medlemmar.

7.PRESENTATION AV VERKSAMHETSBERÄTTELSEN OCH VERKSAMHETSPLANEN

Kommodoren presenterade föreningens verksamhetsberättelse för året 2023 (bilaga 3) samt verksamhetsplanen för 2024.

Verksamhetsberättelsen för 2023 och verksamhetsplanen för 2024 godkändes.

8.BOKSLUTET 2023 OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Skattmästaren Peter Storbacka presenterade bokslutet för år 2023.

Revisionsberättelsen presenterades med revisorernas rekommendation om att bokslutet kan fastställas och att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

9.FASTSTÄLLANDET AV BOKSLUTET OCH BEVILJANDET AV ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSEN

Beslut:Bokslutet fastställdes

Beslut:Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10.FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTERNA

Medlemsavgifterna för året 2024 fastställdes till:

ÅrsavgiftInskr.avgift

Herrar60 Euro- Euro

Damer60 Euro- Euro

Juniorer15 Euro - Euro

Medlemmar som blivit Åldersmän före 2013

frivillig medlemsavgift20 Euro

11.FASTSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2024

Skattmästaren Peter Storbacka presenterade budgeten för året 2024.

Budgeten fastställdes. (bilaga 4)

12.PREMIERINGAR

Styrelsen föreslår för Årsmöte att Carl-Gustav Wiklund kallas till hedersmedlem.

Årsmöte godkände förslaget och Carl-Gustav Wiklund utnämndes till hedersmedlem.

Fabian Björndahl premierades med föreningens förtjänsttecken i guld.

13.KAFFE

14.VAL

Thomas Slotte presenterade valnämndens personförslag till de olika uppgifterna.

Val av kommodor för 2024:

Till kommodor valdes Torbjörn Witting

Kommodoren tackade för förtroendet.

Val av styrelsemedlemmar:

I tur att avgå:

Carl-Gustav Wiklund

Ny val:

Kim Nyberg valdes till ordinarie styrelseledamot för perioden 2024-2026

Styrelsens sammansättning år 2024:

Torbjörn WittingKommodor 2024

Jan Störling2022-2024

Mikael Bergroth2022-2024

Ilkka Mäki2022-2024

Peter Storbacka2022-2024

Kim Nyberg2024-2026

Antti Pihlajamäki2023-2025

Suppleanter:

Anton Lukkarinen2024

Mikael Hassel2024

Seglingsnämnden: Kim Nyberg

Heikki Haimakainen

Vårmötet kompletterar

Mätningskommitté:

Vilar 1 år

2 st prisdomare:Jan Störling, ordförande

Kim Nyberg

Juniornämnden:Anton Lukkarinen, juniorchef

  • Linnea Huttunen

Elsa Luoto

Laura Sahlgren

  • Meira Ylitalo

Hamn-nämnden:Mikael Bergroth, Hamnkapten

Antti Pihlajamäki

Tor-Erik Tuomisalo

Jan Lindell

Mikael Hassel

Besiktningskommitté:Jussi Ruissalo, ordförande

Kim Nyberg

Andreas Kortell

Mikael Silvander

Utfärdshamnkommitté:Antti Pihlajamäki, ordförande

Jan Lindell

Jussi Ruissalo

Johan Nyberg

Mikael Hassel

Jalmari Ahola

PR- nämnd:

Ekonominämnd:Peter Storbacka, ordförande Skattmästare

Antti Pihlajamäki, Intendent

Klubbmästare:Mikael Bergroth

Jan Stenman, vice klubbmästare

Utbildningsnämnd:Ilkka Mäki, ordförande

Johan Nyberg

Antti Pihlajamäki

Valnämnd:Torbjörn Witting, ordförande

Thomas Slotte

Anton Lukkarinen

Verksamhetsgranskare:Johan Djupsund

Åsa Störling, vice

Mötet godkände ovan nämnda sammanställningar.

14.ÖVRIGA ÄRENDEN

Vi försöker ordna en tävling där alla båtar deltar, saken diskuteras vidare på vårmötet.

Lämplig tidpunkt för tävlingen kunde vara före midsommar t.ex. lördagen den 15nde juni.

Hedersmedlemmen Carl-Gustav Wiklund lovade arrangera tävlingen.

Evenemanget kan presenteras i Årsboken 2024.

Vi grundar en WhatsUp community och en gastbörs.

15. MÖTET AVSLUTADES KL 21.02

Enligt uppdrag

Jan StörlingTorbjörn Witting

sekreterarekommodor

Granskat och justerat

Kim NybergIlkka Mäki

ProtokolljusterareProtokolljusterare

Gamlakarleby Segelförening r.f

Mustakarivägen 20

67300 Karleby

Email: info.mustakari@gmail.com